LET OP! U belegt buiten AFM toezicht. Geen prospectus en vergunningsplicht voor deze activiteit.

Privacybeleid

Wie zijn we

Solar Rooftop Fund, gevestigd aan Marathonweg 1, 6225 XV Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

www.solarrooftopfund.nl
Marathonweg 1
6225 XV Maastricht
+31685701684
De heer A. van der Luyt is de Functionaris Gegevensbescherming van Solar Rooftop Fund. Hij is te bereiken via avdl@solarrooftopfund.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Solar Rooftop Fund verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Solar Rooftop Fund verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Solar Rooftop Fund verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Geautomatiseerde besluitvorming

Solar Rooftop Fund neemt geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Het Solar Rooftop Fund bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor relatie

Categorie personalia

Personalia

Adres

Telefoonnummer

E-mailadres

IP-adres

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bankrekeningnummer en gegevens over

Bewaartermijn

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Zolang de relatie duurt + eventuele wettelijke bewaartermijn (vaak 7 jaar)

Reden

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, een aanvraagformulier in te vullen, in correspondentie en telefonisch

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie

Om goede invulling te kunnen geven aan de relatie en wettelijke verplichtingen en (de herkomst van) uw vermogen

Voor niet relaties

Alle informatie wordt gewist binnen 4 weken nadat duidelijk is geworden dat u geen relatie wilt worden van het fonds, behoudens uw goedkeuring om deze langer te bewaren, bijvoorbeeld voor nieuwsbrieven.

Delen van persoonsgegevens met derden

Solar Rooftop Fund verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Solar Rooftop Fund blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Solar Rooftop Fund gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Solar Rooftop Fund en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@solarrooftopfund.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Solar Rooftop Fund wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Solar Rooftop Fund neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@solarrooftopfund.nl.

menu